مدرن تندیس تولید کننده برتر لنت ترمز ماشینن آلات صنعتی و کشاورزی منطبق با استاندراد های جهانی و متناسب با شرایط متفاوت کاربردی می باشد. 

هم اکنون مدرن تندیس توسعه بازار لنت ترمز ماشین آلات صنعتی و کشاورزی را با اتکا به تحقیق و توسعه پیش رو دارد