استاندارد:

آزمون لنت ترمز خودرو طبق استاندارد ملی شماره ۵۸۶ صورت می گیرد. 

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های لنت ترمز شامل ضرایب اصطکاک، سایش، رواداری های ابعاد و تاثیر گرما، روش های نمونه برداری، آزمون و علامت گذاری و بسته بندی می باشد.